Charakteristika školy

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Budovy školy se nacházejí na okraji obce, která má přibližně 500 obyvatel. Nemalý počet žáků dojíždí z okolních obcí. Od školního roku 2010/2011 měla škola pouze 7 tříd, dvakrát došlo ke spojování dvou ročníků na prvním stupni. Na druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Od 1.9. 2018 došlo k navýšení počtu žáků na 94, což umožnilo spojení jen dvou tříd na I.stupni do jedné. V aktuálním školním roce má škola 8 tříd.

Od roku 1993 je škola zařazena do sítě „Škol podporujících zdraví“. Školní projekty mají různou formu – třídní, celoškolní, krátkodobé, dlouhodobé. Jedenkrát až dvakrát do roka se konají projektové dny pro celou školu zaměřené na zdravý životní styl. Pravidelné jsou také ekologické projekty. Škola organizuje radu akcí určených žákům, rodičům i veřejnosti v rámci celoročního projektu škola –centrum vzdělávání, kultury, zábavy osvěty a sportu.

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.

Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.