Základní škola Pernarec, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace

 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 

1.Úvodní ustanovení

2.Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů

   2.1.Žáci mají právo

   2.2.Žáci jsou povinni

   2.3.Zákonní zástupci žáků mají právo

   2.4.Zákonní zástupci žáků jsou povinni

   2.5.Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

3.Provoz a vnitřní režim školní jídelny

   3.1.Účastníci stravování

   3.2.Provoz školní jídelny

   3.3.Cena stravného a platby

   3.4.Vnitřní režim školní jídelny

4.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejichochrany před sociálně patologickými jevy apřed projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5.Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 

 

1.Úvodní ustanovení

     Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ)je vydán vsouladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích)a vyhláškou č. 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění.Vnitřní řád ŠJ je nedílnou součástí školního řádu a zásad závodního stravování. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními předpisy školy.Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy www.zspernarec.namiste.cz (v sekci školní jídelna nebo v aktualitách).

      Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně školy a u vedoucí školní jídelny.

2.Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů

 

 

2.1.Žáci mají právo:

 

a) na stravování ve ŠJ (přihláška je k vyzvednutí u vedoucí ŠJ).

b) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

c) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami.

d)vznést připomínky či návrhy ke stravování prostřednictvím zástupců školního parlamentu, třídních učitelů nebo zákonných zástupců.

 

 

2.2.Žáci jsou povinni:

 

a) plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v souladu s právními předpisy ŠJ a školním řádem.

b) dodržovat vnitřní řád ŠJ, školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

d) umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny. Odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu.

e) zamezovat plýtvání s potravinami a nevynášet potraviny z prostor ŠJ.

f) chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, spolužáků a jiných osob. Neubližují ostatním. Případné škody jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit.

 

 

2.3.Zákonní zástupci žáků mají právo:

 

a) vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí ŠJ nebo ředitele školy.

b) odebrat si stravu za první den neplánované žákovy nepřítomnosti ve škole.

 

 

2.4.Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 

a) řádně vyplnit přihlášku do ŠJ

b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska.

c) včas uhradit náklady na školní stravování.

d) dodržovat termín odhlašování obědů nejpozději do 7.00hodin.

e) odhlásit stravování žáka od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole.

 

 

 

2.5.Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně:

 

a) Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně.

b) Žáci prokazují patřičnou úctu pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé návštěvníky školy. Jakékoliv hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení vnitřního řádu ŠJ a Školního řádu, v případě zvláště hrubých slovních a fyzických útoků vůči pracovníkům nebo žákům oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

c) Dohled ve školní jídelně vydává žákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření (rozvrh dohledů je vyvěšen v ŠJ  a ředitelně školy.

 

 

3.Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 

3.1.Účastníci stravování:

 

a) ŠJ především zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a umožňuje závodní stravování vlastních zaměstnanců školy.

b)V případě opakovaného nedodržování Vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.

c) ŠJ zajišťuje školní stravování vlastním gastroprovozem s vlastními zaměstnanci. Jídelna poskytuje stravování strávníkům s běžným stravovacím režimem. Personální a materiální zabezpečení neumožňují připravovat dietní stravu, proto jídelna stravování podle dietního režimu neposkytuje. 

 

 

3.2.Provoz školní jídelny:

 

a) Provozní doba školní jídelny je v rozmezí 6:30-15:00 hodin.

b) Doba výdeje stravy je v rozmezí 11:15-13:20 hodin.

c) Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 a vnitřním platovým předpisem: příloha 3.Tvorba a používání FKSP v daném kalendářním roce

d) Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny.  Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace  součástí oběda.

e) Pro žáky se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit).Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.

f) Odhlášky a přihlášky se v pracovní dny provádějí nejpozději v den absence do 7.00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádí u vedoucí ŠJ (osobně, telefonicky:377 915 166)

g) Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována.

h) Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u školní jídelny a také na webových stránkách školy. Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.

i) Školní jídelna vaří jednotnou stravu.

3.3.Cena stravného a platby:

 

a) Cena oběda pro školní rok 2018 2019 je stanovena podle věkových kategorií strávníků:

 

stravné MŠ 3-6 let: 37,- Kč ( přesnídávka 6,- Kč, oběd 22,- Kč, svačinka 6,- Kč a pitný režim 3,- Kč)

stravné MŠ 7 let: 40,- Kč ( přesnídávka 7,- Kč, oběd 24,- Kč, svačinka 6,- Kč a pitný režim 3,-Kč)

 

stravné ZŠ: 7-10 let :  25,-Kč 

stravné ZŠ 11-14 let:  27,- Kč

stravné ZŠ 15-16 let:  29,- Kč

stravné zaměstnanci: 23,- Kč (+ příspěvek z FKSP 8,- Kč)

 

 Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

b)Stravné se platí předem do 25. dne na nový měsíc.   Pokud není stravné zaplaceno, nemá strávník na oběd nárok.  Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit dlužnou částku. Nový strávník platí první platbu předem.

c) Způsob úhrady:inkasem z účtuv  hotovosti u vedoucí školní jídelny

d) Veškeré přeplatky jsou automatickypřeváděny do záloh na stravování na další měsíc (popřípadě vráceny na konci školního roku). Pokud žák ukončuje na škole vzdělávání, je přebytek vrácen v hotovosti .

 

3.4.Vnitřní režim školní jídelny:

 

a) Strava se vydává žákovi, pokud se daný den zúčastnil vzdělávání ve škole. V případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.

b) Žáci 1. a 2. ročníku přicházejí do školní jídelny v doprovodu vychovatelky ŠD. Starší žáci přicházejí do ŠJ sami. Odkládají si tašky obuv a svršky do vymezených prostor. Do prostoru školní jídelny vstupují dle pokynů vychovatelky nebo pedagogického dohledu v ŠJ.

c) Žáci dbají pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní kuchyně.

 d) Žáci se po příchodu do ŠJ řadí dle pořadí příchodu. Žáci prvního a druhého ročníku si s pomocí vychovatelky nabírají u pultu polévku, starší žáci tak činí samostatně.Po odebrání hlavního jídla si sami  nabírají ze salátového pultu a nalévají nápoje. Po jídle odnášejí použité nádobí do odkládacího okénka.

e)Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ.

f)Strávníci -zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny (na závodní stravování ve ŠJ nemají zaměstnanci nárok při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin).

 

 

 

4.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

4.1.Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:

 

a) Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních.

b) Žáci jsou povinni řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy.

c) Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.

d) Bezpečnost zajišťuje pedagogický dohled (rozpis vyvěšen v prostorách ŠJ).

e) Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ, řediteli školy, zástupkyni ředitele školy) veškeré závady na zařízení.

 

4.2.Postup pro informování o úrazu:

 

a) Žák okamžitě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohleduči jinému pracovníkovi školy.

b( Každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Žák je dopraven klékařskému ošetření zákonnými zástupci nebo jinou dospělou osobou.

 

4.3.Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole:

 

a) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.

b) Každý pedagogický pracovník důsledně řeší ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany, kyberšikany, rasismu a užívání návykových látek; při řešení šikany (kyberšikany) se vychází z aktuálního metodického pokynu MŠMT.

 

5.Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 

a) Žák má právo užívat zařízení školní jídelny.

b) Žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny; dbá na čistotu

c) Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce žáka.

d) Zjištění poškození majetku ŠJ žáci neprodleně hlásí pedagogickému dohledu.

 

 

Vnitřní řád školní jídelny je platný od:

 

 

vedoucí ŠJ                                                                    

ředitel školy