Školní řád - mateřské školy

 

 

Vnitřní řád MŠ

 

 

 

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), je veden tento Školní řád.

 

 

 

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 

 

Děti a jejich zákonní zástupci mají práva:

 

 • Na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona.

 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 • Po dohodě s učitelkou (pokud je to v zájmu dítěte) být přítomni výchovným činnostem ve třídě.

 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem.

 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.

   

 

 

Povinnosti rodičů:

 

 • Zajistit řádnou docházku dětí do MŠ, omlouvat případnou nepřítomnost dítěte.

 • U nových dětí dodržovat „Adaptační program“.

 • Dítě vždy předávat učitelce.

 • Řádně a včas platit stravné a úplatu za předškolní vzdělávání do 15. dne v měsíci. Rodičovský poplatek je stanoven ve výši 300,- Kč.

 • Na vyzvání ředitele školy nebo zástupce se osobně zúčastnit projednávání otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 • Pravidelně sledovat informace na nástěnkách v šatnách dětí.

 • Pokud dítě jeví zřejmé známky nemoci, je povinnost rodiče nedávat dítě v tomto stavu do MŠ (teplota, kašel, rýma atd.).

 • Informovat vedoucí učitelku nebo učitelku MŠ o změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte.

 • Nahlásit veškeré změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na zákonné zástupce dětí a změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

 • Povinností rodičů od 1.9.2018 zajistit řádnou docházku do MŠ dětem, které v srpnu 2018 dovršily věku 5-ti let.

 • Docházka předškolních dětí je povinná dle školského zákona č. 178/2016 sb.

 

 

 

 

U dětí se specifickými zdravotními problémy (např. alergie, astma, epilepsie) je

nezbytně nutné, aby zákonný zástupce předal škole písemnou zprávu od lékaře

(i s pokyny, jak má pedagog postupovat v zájmu ochrany zdraví dítěte).

 

 

 • V případě infekčního onemocnění dítěte oznámit bezodkladně tuto skutečnost škole.

 • Potvrzení od lékaře je nutno přinést vždy po infekční nemoci a léčbě antibiotiky. Dále má učitelka právo toto potvrzení vyžadovat dle svého uvážení.

 • Při náhlé změně zdravotního stavu v době jeho pobytu v MŠ si neprodleně dítě vyzvednout.

 

 

 

 

 

Povinnosti dítěte:

 

 • Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.

 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

 

 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví v MŠ

 

 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy nebo osoba pověřená dozorem na základě pověření ředitele školy a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonných zástupců až do doby předání dětí zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.

 • Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování ve třídě, na zahradě, při vycházce i při akcích.

 • Učitelka může podle vlastního uvážení nepřijmout dítě, které by mohlo ohrozit zdraví ostatních dětí (tzn. teplota, kašel, bolest v krku, zánět spojivek atd.).

 • Učitelka nemůže podávat dětem v MŠ léky a pečovat o nemocné dítě, protože nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.

 • Bezpečnost dětí v budově mateřské školy je zajištěn elektrickým domácím zvonkem.

 • Mateřská škola je pro odchod dětí po obědě otevřena od 12:15 do 12:30 hodin.

 • Z budovy MŠ děti odcházejí od 14:45 – 16:00 hodin.

 • V případě návštěvy otevírá budovu pí. J. Voithová.

 

 

 

Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí

 

 • Pro zacházení s hračkami a chování ve třídě, herně i všech dalších prostorách MŠ i školní zahrady platí dohodnutá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat.

 • Pokud dojde k poškození majetku většího rozsahu v důsledku porušení pravidel (rozbité okno, umyvadlo, svévolné poškození hračky apod.), budou zákonní zástupci vyzváni k podílu na nápravě škody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz mateřské školy

 

 

 

 • Po – Pá: 06:30 – 16:00 hodin

 • Dvě třídy s celodenním provozem, děti rozděleny do tříd podle věku.

 • Děti do MŠ přicházejí od 6:30 do 08:00 hodin

 • Škola je z bezpečnostních důvodů uzamčena.

 • Děti se rozcházejí po 14:45 – 16:00 hodin

 • V případě odchodu po obědě, tuto skutečnost osobně nahlásí zákonní zástupci dětí třídní učitelce.

 • Děti se rozcházejí po obědě od 12:15 – 12:30 hodin

 • Dítě musí být vybaveno do MŠ vhodnou obuví (tzn. pevné bačkory), vhodné a praktické oblečení – možnost převlékání.

 

 

 

 

Ukončení předškolního vzdělávání

 

 

Ukončit předškolní vzdělávání může ředitel školy:

 • když zákonný zástupce neomluví dítě po dobu delší než 2. týdny

 • zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz mateřské školy

 • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

 • když zákonný zástupce opakovaně dává nemocné dítě do MŠ, přestože je lékařem doporučena domácí léčba

 

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání – novela školského zákona č. 178/2016 sb.

 

 

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Na koho se povinné předškolní vzdělání vztahuje: dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání je v Mateřské škole Pernarec stanoveno od 8.00 – 12.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání

 

Příklad omlouvání nenadálé absence(nemoc).

Zákonní zástupci jsou povinni omluvit své dítě při nenadále absenci z předškolního vzdělávání neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů. Omlouvání je možné provést telefonicky,ústně nebo písemně, či emailem s uvedením důvodu absence.

Pokud neomluvená absence trvá déle nežli 3 dny, je povinností zákonných zástupců omluvit dítě dodatečně písemně.

Absenci trvající delší dobu (dovolená,atd.) nahlásí rodiče třídní učitelce.

Důvody nepřítomnosti v MŠ je povinen zákonný zástupce nezletilého dítěte doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku absence písemně. Musí obsahovat datum, důvod absence a podpis zákonného zástupce dítěte.

Oznamovat absenci dítěte mohou jeho zákonní zástupci předem písemně, osobně, nebo telefonicky, nejpozději však v den absence.

Po návratu do MŠ musí být omluva provedena písemně zákonným zástupce dítěte a musí obsahovat datum, důvod absence, a podpis zákonného zástupce.Pokud zákonní zástupci žáka žádají o uvolnění na 1 – 2 dny z docházky do MŠ, předkládají žádost písemně třídní učitelce. Pokud na 3 – více dnů,žádají písemně vedoucí učitelku MŠ.

Ředitelka si může v odůvodněných případech vyžádat lékařské potvrzení, které musí rodiče odevzdat nejpozději do 3 dnů od vyžádání.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

V případě neomluvené absence v délce 1 týdne a delší, která nebude ze strany zákonného zástupce doložena, bude ředitelka MŠ kontaktovat OSPOD.

Individuální vzdělávání dětí:

Přezkoušení dětí zapsaných k individuálnímu vzdělávání dětí do MŠ Pernarec se uskuteční poslední listopadový týden v MŠ Pernarec.

Zákonní zástupci se s individuálně vzdělávaným dítětem dostaví v předem určeném termínu do budovy MŠ, kde přezkoušení provede vedoucí učitelka Olga Vítová. Termín přezkoušení bude se zákonnými zástupci domluven osobně, či telefonicky, či emailem.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověřování v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci mateřské školy

 

Na pracovišti dbáme zejména na slušnost, ohleduplnost, vzájemný respekt, diskrétnost,

mlčenlivost o osobních informacích, soudržnost, sounáležitost a kolegialitu,

předcházení šikaně.

   

V Pernarci dne 1.září 2018     

Mgr. Marian Husák

ředitel školy