Nesporným přínosem pro naši školu je využití dotačních programů, tentokrát jsme využili získání finančních prostředků ze zdrojů dotačních fondů EU prostřednictvím realizace Čtenářských dílen.

Administrátorky projektu Mgr. Danuše Brabíková a Mgr.Miroslava Balínová absolvovaly seminář zaměřený na tento projekt, následně zpracovaly tematické plány Čtenářských dílen ve svých třídách, postupně realizují hodiny čtení formou Čtenářských dílen, vybraly vhodné tituly, které následně nakoupily, škola tak získala přes tři sta nových knih.

Dík patří administrátorce Mgr. Martě Kollerové, která byla supervizorkou projektu a zpracovala i závěrečnou monitorovací zprávu.

Cílem projektu byl rozvoj čtenářských kompetencí, získání zájmu dětí o čtení, orientace na současném knižním trhu, podpora čtení s porozuměním, podpora kooperace dětí v hodinách čtení a snaha umožnit dětem přijmout za své potřebu číst, jako prostředek pro vlastní osobnostní růst.

V tomto směru byl záměr zcela naplněn. Hodiny čtenářských dílen se staly pro děti vyhledávanou a velmi oblíbenou aktivitou. Dobrým východiskem se stala zkušenost pravidelných hodin 1 krát týdně v minulých letech, kdy si děti přinesly vlastní knihy , se kterými seznamovaly své spolužáky a během roku se jim podařilo přečíst v této hodině alespoň jednu knihu.

K největším kladům tohoto projektu podle mě patří možnost nákupu kvalitních knižních novinek i klasiky v širokém žánrovém rozsahu a tím pádem možnost svobodné volby dítěte při výběru knihy.

Motivace ke čtení takto vybrané knihy je samozřejmě mnohem vyšší než při frontálním čtení v hodinách čtení s čítankami , stejnými pro všechny žáky.

Další nespornou výhodou je možnost soustředěného, tichého čtení po delší dobu na zvoleném místě.

Stalo se často, že děti se od knihy k následné aktivitě nemohly odtrhnout.

Přínosem pro ně byla i následná spolupráce s partnerem v diskuzi, kterého si vždy vybírali samy a spolupráci s ním hodnotily velice stručně v závěru buď ústně nebo přímo v pracovním listu k dané dílně.


Závěr: Považuji realizaci projektu Čtenářských dílen za veliký přínos k rozvoji čtenářské gramotnosti a finanční podporu za maximálně efektivně vynaložené prostředky, které umožnily učitelům a žákům naplňovat cíle jejich Školních vzdělávacích programů velmi ekonomickou i obohacující formou.


Zpracovala : Mgr. Danuše Brabníková