Školní vzdělávací program

 

pro zájmové vzdělávání

 

(školní družina)

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

(razítko)

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pernarci 1. 9. 2018 Mgr. Marian Husák

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika:

 

 

 

Název právního subjektu:

 

Základní škola a Mateřská škola Pernarec

okres Plzeň - sever

příspěvková organizace

 

 

 

 

Adresa: 330 36 , Pernarec 151

 

IČO: 606 11 804

IZO: 650 032 063

 

 

 

 

 

Školní družina vznikla při ZŠ v roce 1960

Kapacita školní družiny: 50 žáků

 

 

 

 

 

Druh zařízení : školské zařízení pro zájmové vzdělávání

Počet oddělení: 2

 

 

 

Do ŠD docházejí žáci Základní školy a Mateřské školy v Pernarci zpravidla od 1. do 5. ročníku (žáci vyšších ročníků dle zájmu a volné kapacity). Počty žáků se v průběhu činností ŠD mění, odcházejí domů nebo do zájmnových útvarů. Toto je zohledněno při plánování činností v ŠD.

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání

 

 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje:

 

pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování

příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování

 

osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví

 

individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů

 

využitím otevřené nabídky spontánních činností

 

vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol

 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 

pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců

 

pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou

 

nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno výše

 

 

 

 

Materiální podmínky:

 

 

Školní družina je umístěna v 1. patře budovy školní jídelny uprostřed vesnice.

Každé ze dvou oddělení pracuje ve dvou třídách, přičemž jedna obvykle slouží ke společné činnosti, druhá k relaxaci žáků. Zřízení a nábytek místností jsou pravidelně obnovovány a doplňovány.

Inventář ŠD obsahuje různé hry pro rozvoj komunikačních, poznávacích a jiných dovedností a je každoročně doplňován. Součástí inventáře je i pravidelně doplňovaná knihovna ŠD. Veškeré hry, hračky i knihy jsou umístěny tak, aby byly dětem volně přístupné.

Školní družina je vybavena výtvarnými potřebami pro tvorbu výkresů i výrobků. Tyto výtvarné potřeby jsou vychovatelkami dle potřeby doplňovány.

Školní družina využívá ke své činnosti nejen prostor učeben, ale i venkovní ohrazené prostory, k dispozici má i areál školy, školní zahradu a školní hřiště.

 

 

Personální podmínky :

 

Ve školní družině pracují dvě vychovatelky ve dvou odděleních

1. oddělení pracuje od 11.15 hodin do 15.30 hodin

2. oddělení pracuje od 11.15 hodin do 13.15 hodin

 

 

Kvalifikace:

 

Práci v 1. oddělení zastává kvalifikovaná vychovatelka

Práci v druhém oddělení obvykle zastává vychovatelka z řad pedagogů ZŠ či MŠ. Obě vychovatelky pracují v ŠD na zkrácený úvazek.

 

 

Další vzdělávání vychovatelek:

 

Účast na seminářích Krajského vzdělávání a jazykové školy v Plzni

Samostudium odborné pedagogické literatury z učitelské knihovny

 

 

Rámcové cíle vzdělávání:

 

 

Rozvíjení schopností a dovedností žáka, jeho učení a poznávání.

Osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

 

Hlavní cílové úkoly výchovně vzdělávací práce ve školní družině:

 

 

1. Vytvářet žákům prostředí, v němž mohou s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět, objevovat taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů

 

2. Posilovat sociální dovednosti a postoje dětí, pracovat se vzájemnými vztahy mezi sebou, prezentovat své vlastní názory a snažit se chápat názory ostatních.

 

3. Umožnit žákům odpočinek a relaxaci

 

4. Vytvářet prostředí umožňující dětem posilovat jejich zájmy především v oblasti estetické, pracovní, přírodovědné, sportovní, společenskovědní, učit žáky dbát na pořádek ve svém okolí

 

5. Dát žákům příležitost upevňovat a rozšiřovat poznatky a vědomosti získané ve vyučovacím procesu

 

6. Dávat žákům dostatek informací a vytvářet takové prostředí, které vede k prevenci, případně odstraňování sociálně patologických jevů

 

7. Rozvíjení výtvarných, sportovních a dalších schopností8. V souladu se ŠVP a programem Zdravá škola vést děti k ochraně přírody

Výchovné cíle školní družiny:Výchova ke zdravému živostnímu stylu - upeňování stravovacích návyků, osobní hygiena, opovědnost za zdraví

Sebepoznávání jako cesta k hledání uplatnění a místa ve skupině, posilování zdravého sebevědomí

Posilování pracovních návyků

Hledání a vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny, její důvěryhodnost, objektivní hodnocení činnosti každého člena

Rozvoj komunikačních dovedností, komunikace v různých sociálních situacích, rozvoj slovní zásoby prostřednictvím četby i vypravování, schopnost naslouchat

Ochrana životního prostředí - vycházky, pozorování přírody, sběr odpadků v okolí ŠD, třídění odpaduFormy vzdělávání:Pravidelná výchovná vzdělávací a zájmová činnost

- otevřená nabídka spontánních činností

- hry a soutěže

- výtvarná tvořivost - ruční práce, výtvarné práce

- společná tichá i hlasitá četba a vypravování k přečtenému textu

- zvyky a tradiceMetody vzdělávání:- situační učení

- prožitkové a kooperativní učení

- činnosti založené na přímých zážitcích

- spontánní aktivityPodmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání :viz vnitřní řád ŠD – příloha č.1Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami :Individuální přístup k žákům dle jejich potřeb, v závislosti na doporučení PPP.

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví:viz vnitřní řád ŠD – příloha č.1

Rizika ovlivňující výchovně vzdělávací činnost ŠD:

- střídání dětí ve škol. družině (děti nemají jednotný příchod ani odchod)

- dojíždění dětí do okolních vesnic

- různé věkové složení dětí

- kroužky zájmové činnosti, které děti navštěvují ve škole

Délka činnosti:

Činnosti školní družiny je shodná se školním rokemProvozní doba:Pravidelný provoz je v době školního vyučování od 11. 15 do 15.30 hodin. Žáci 1. a 2. ročníku odcházejí po 4. vyučovací hodině společně s vychovatelkou na oběd a odtud do ŠD.

Plánování:Časový plán vzdělávání vychází z Celoročního plánu vzdělávání – viz příloha č.2

 

 

příloha č.1

Vnitřní řád

zájmového vzdělávání - školní družinyOrganizace školní družiny


Školní družina je zřízena při Základní škole a Mateřské škole v Pernarci jako

zařízení zájmového vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 279/2012 o zájmovém vzdělávání, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.).

 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a také umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

Družina se dělí na oddělení.

 

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 žáků. Počet žáků, které lze do družiny přijmout, stanoví po projednání s obcí ředitel školy.

Žáka přihlašují k pravidelné docházce do družiny zákonní zástupci žáka vyplněním přihlášky do zájmového vzdělávání, na které určí rozsah docházky (od – do) a způsob odchodu žáka z družiny.

 

Výši úplaty do školní družiny stanovuje ředitel školy na začátku školního roku na pololetí daného školního roku.

 

Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek.

 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi nebo účastníkovi či jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.

 

 

 

Pokud žák přestoupí z jiné školy v průběhu školního roku a přihlásí se do družiny, platí poměrnou část úplaty do za školní družinu.

 

O zařazení žáka do družiny může rozhodnout ředitel jen v případě, že počet přihlášených nepřesáhne maximální počet dětí v odděleních. V ostatních případech rozhoduje o jeho zařazení do družiny obec.

 

Družinu řídí ředitel školy a po projednání s obcí určí počet oddělení v družině a počet žáků v jednotlivých odděleních.

 

Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci v družině neevidovaní tehdy, pokud není dosažen plný počet dětí stanovený pro oddělení a pokud mají písemný souhlas zákonných zástupců.

 

Pedagogičtí pracovníci družiny jsou členy pedagogické rady školy.

 

 

 

Provoz školní družiny

 


Denní provoz družiny je organizován ve dnech pravidelné školní

docházky v tomto čase:

 

 

 

l.oddělení: 11.05 – 15.30 ll.oddělení: 11.05 – 13.15 (út-čt)

12.00 – 13.15 (po+pá)


Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních

prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.


Příchod a odchod žáků je zaznamenáván na docházkové archy. Odchod

žáků z družiny probíhá podle přihlášek do zájmového vzdělávání.

 

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky v pravidelné docházce nebo odchylky ve způsobu odchodu žáka sdělí zákonní zástupci žáka písemně (na předepsaném formuláři).

 

 


Docházka do školní družiny

 


Školní družinu navštěvují žáci, kteří mají řádně vyplněnou přihlášku do

zájmového vzdělávání.

 

 


O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

Při závažných kázeňských přestupcích může ředitel školy na návrh

vychovatelek žáka ze školní družiny vyloučit.


Žáci přicházejí do školní družiny po obědě za dozoru učitelek, v

úterý a ve čtvrtek po odpoledním vyučování sami (zadem okolo výrobny masa).

 

Žáky, kteří ukončí vyučování dříve než je otevřena školní jídelna, vyzvedává a doprovází do družiny pověřená vychovatelka.


Aktovky si žáci po příchodu do školní družiny odkládají na předem

určené místo.

 

Nepřítomnost žáka ve škole si učitelka ověřuje dotazem u spolužáků, případně u tříd.učitelky (učitele).


Žáci mohou být uvolněni ze školní družiny pouze na základě písemné

žádosti od rodičů. V ojedinělých případech i telefonicky s tím, že rodiče dodatečně předloží písemnou omluvenku.


Na omluvence musí být uveden datum, sdělení a podpis alespoň

jednoho ze zákonných zástupců.


Pokud si rodiče vyzvednou žáka osobně, nemusí mít písemnou

omluvenku.

 

Zákonným zástupcům se doporučuje nevyzvedávat si dítě ze školní družiny v období 13.30 – 15.00.

 

 

Chování účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině

 

Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků a ped. pracovníků, ke kterému dojde ve školní družině, hradí rodiče účastníka (dále jen žáka), který poškození způsobil.


Ztráty věcí ve školní družině hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci

dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

Žák dodržuje pevně stanovený režim dne a týdne, aktivně se zapojuje do činnosti ve školní družině.


Všichni účastníci zájmového vzdělávání se chovají ukázněně a dbají na

své zdraví a zdraví svých spolužáků.

 

 

 

Na všech místech, kde probíhá činnost školní družiny (v prostorách ŠD, na vycházkách, na školním hřišti, ve školní cvičebně, v počítačové učebně atd.) jsou žáci povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými jsou průběžně seznamováni.

 

 

Hygienické a bezpečnostní zásady

 


Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během pobytu ve školní

družině, jsou žáci povinni nahlásit vychovatelce.

 

 


Zajištění bezpečnosti účastníků zájmového vzdělávání

 


Všichni účastníci (dále jen žáci) se chovají ve školní družině a při činnostech

družinou pořádaných tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. Každou nehodu, poranění či úraz jsou povinni okamžitě nahlásit vychovatelce.


Po příchodu do školní družiny si žáci ukládají své věci na určené místo.

 

Hračky, hry a další potřeby si žáci mohou ze skříní půjčovat pouze se svolením vychovatelky, která dbá při jejich vrácení na jejich kontrolu a řádné uložení.


V době provozu družiny je žákům dovolen přechod do šatny a na WC

jen se souhlasem vychovatelky.

 

Žákům je zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením a nebezpečně se přibližovat k elektrickému vedení a zařízením pod napětím.

 

Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve školní družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny od okamžiku příchodu žáka do družiny až do jeho odchodu.

 

Při činnostech organizovaných mimo prostory školní družiny odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost maximálně 25 žáků.

 

 


Povinnosti a práva pracovníků školní družiny

 


Vychovatelky školní družiny v součinnosti zpracovávají a předkládají

řediteli školy na počátku školního roku ke schválení plán výchovně vzdělávací práce školní družiny.

 

 


V průběhu školního roku vedou přehled výchovně vzdělávací práce,

který se průběžně doplňuje.

 

Vedou přehled docházky žáků v přehledech docházky.

 

Zajistí seznámení zákonných zástupců žáků s vnitřním řádem školní družiny.

 

Informují zákonné zástupce žáků o akcích a aktivitách školní družiny, o chování žáků a dalších důležitých skutečnostech.

 

Při poranění žáka mu neprodleně poskytnou první pomoc a v případech, kdy to situace nebo zákon vyžaduje, zajistí i ošetření lékařem a registraci důležitých skutečností pro účely pojištění.

 

V případě porušování stanovených povinností za strany žáka nebo jeho zákonných zástupců navrhují řediteli školy vyloučení žáka ze školní družiny.

 

Pracovníci školní družiny se při své práci řídí tímto vnitřním řádem, obecně závaznými předpisy a pokyny ředitele školy.

 

 

 

 

 


Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen na pedagogické radě dne
11.12.2006.

 

 

 

Platnost a účinnost aktualizace: od 1.9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha č.2

 

Celoroční plán vzdělávání

 

 

Tématické bloky ŠVP

Výchovné působení probíhá podle ŠVP vycházejícího z RVP. Vychovatelky se snaží zajistit žákům příjemné kamarádské prostředí.

Témata jsou volena tak, aby žáci co nejpřirozeněji prožívali změny kolem sebe. Získávali tak aktivní vztah k životnímu a pracovnímu prostředí.

Všechny činnosti může vychovatelka obměňovat, doplňovat, reagovat na momentální spontánní reakce dětí.

Úkoly a činnosti se vzájemně ovlivňují a prolínají.

Činnosti rozdělujeme do několika oblastí:

 

 

Přírodovědná činnost

- zaměřeno na ochranu přírody, poznávání přírody, využití přírodního materiálu

- vycházky – pozorování změn v přírodě v každém ročním období

 

Výtvarná činnost

- rozvoj estetického vnímání dětí, motoriky, barevné cítění, pracovní zručnost

- témata prací podle ročního období, tradic, svátků aj.

- výzdoba tříd ŠD a školní jídelny

- příprava na podzimní, vánoční a velikonoční výstavu

- dárky pro děti k zápisu do 1. třídy

 

Tělovýchovná činnost

- hlavním prostředkem k všestrannému tělesnému rozvoji žáků, uspokojuje zálibu ve hrách a

pohybu, zvyšuje fyzickou zdatnost, je též významným činitelem výchovy mravních a

charakterových vlastností

- rozvíjí pohyb, TV dovednosti, sebeobsluhu, vede k osvojení zdravého způsobu života

- všechna odvětví sportu (pěší turistika, činnosti branné, pořádané hry a soutěže se sportovním

zaměřením, hry na sněhu atd.)

 

Sebeobslužná činnost (platí pro všechna období)

- návyky osobní hygieny

- základy stolování

- zdravení, poděkování, oslovení

- udržovat estetický vzhled školní družiny, podílení se žáků na přípravě týdenních plánů

 

 

 

Putování za podzimem – ZÁŘÍ

 

 

 

Odpočinková činnost

Volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích z prázdnin, ukázky darů moře, společenské hry dle přání a výběru dětí, kresba na volné téma.

 

Rekreační činnost

Vycházka do okolí zaměřená na dopravní výchovu. Chování na přechodu a dopravní značky v obci, pohybové hry v přírodě.

 

Zájmová činnost

- estetická (malování zážitků z prázdnin)

- pracovní (stavba z kostek, stavebnic LEGO – stavba města, rozvoj vlastní fantazie)

- sportovní (hry s míčem – házení, chytání, závod ve vybíjené)

 

Příprava na vyučování

Udržovat pořádek ve školní aktovce a na svém místě. Hry na postřeh.

 

Příklady akcí: Podzimní vycházka do přírody

Drakiáda – soutěž o nejlepšího draka

Stopovaná

 

 

 

 

Putování za podzimem – ŘÍJEN

 

 

 

Odpočinková činnost

Poslech pohádek a příběhů z audiokazety, individuální rozhovory s dětmi, práce s dětskými časopisy.

 

Rekreační činnost

Vycházky do přírody, sběr přírodního materiálu, překonávání přírodních překážek, seznámení s topografickými značkami.

 

Zájmová činnost

- pracovní a estetická (výrobky z přírodnin, podzimní výstava, malované kameny, koláže,

malování podzimu)

- přírodovědná (branná hra v přírodě zaměřená na přírodovědu a zdravovědu)

- sportovní (turnaj v elektronických šipkách, sportovní soutěže v přírodě s opékáním vuřtů)

 

Příprava na vyučování

Hry s písmenky, hádanky, čtení z dětských časopisů.

 

Příklady akcí: Výroba podzimní dekorace

Zdravé vaření – příprava salátu či pomazánky

 

 

 

 

 

Putování za podzimem – LISTOPAD

 

 

 

Odpočinková činnost

Společné rozhovory o naší vlasti, individuální práce s knihami o naší vlasti. Hry dle vlastního výběru.

 

Rekreační činnost

Denní vycházky s pohybem ve volné přírodě, dramatizace pohádek. Společné pouštění draků.

 

Zájmová činnost

- pracovní (výroba draka, lepení, stříhání, sestavování výrobků z přírodního materiálu)

- přírodovědná (pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými,

výstava nejkrásnějších listů)

- estetická (hry s barvami – obtiskování vylisovaných listů, foukací fixy, sítka)

- sportovní (turistické vycházky)

 

Příprava na vyučování

Didaktické hry, hádanky, rébusy, úklid pomůcek při odchodu.

 

Příklady akcí: Výroba stolních adventních věnců

Pečení vánočního cukroví

 

 

 

 

Putování za zimou – PROSINEC

 

 

 

Odpočinková činnost

Rozhovory s dětmi o zážitcích a přáních, hry se stavebnicemi a hračkami podle vlastního výběru. Poslech vánočních koled.

 

Rekreační činnost

Vycházky do přírody podle počasí a sněhu – klouzání, sáňkování, stavění staveb a sněhuláků, využití školní tělocvičny. Předvánoční posezení s rodiči.

 

Zájmová činnost

- pracovní (příprava vánoční výzdoby, výroba dárečku pro rodiče a kamarády, výroba vánočních přání a ozdob)

- přírodovědná (přírodovědné vycházky, čtení stop ve sněhu)

- estetická (malování, kreslení zimní přírody, zapouštění barev do klovatiny)

- sportovní (Skok do nového roku – skok vysoký, závody na pekáčích, závodní hry – hrát čestně)

 

Příprava na vyučování

Péče o učebnice, sešity a školní pomůcky.

 

Příklady akcí: Výroba vánočních dekorací

Mikulášská besídka

 

 

 

Putování za zimou – LEDEN

 

 

 

Odpočinková činnost

Rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, vánoční zvyky v rodinách. Stolní a jiné společenské hry.

 

Rekreační činnost

Vycházky – zimní radovánky (klouzání, sáňkování), návštěva lesa, potrava pro zvířátka do krmelců. Prohlubování znalosti o přírodě a její ochraně.

 

Zájmová činnost

- pracovní (výroba krmítka z kartonu)

- estetická (výroba zimních obrázků, seznamování s technikou drátkování)

- sportovní (rozhovor o významu sportu pro nás všechny, využití školní tělocvičny – sportovní soutěže s různým náčiním – obruče, skákací balony, skákací gumy)

 

Příprava na vyučování

Individuální četba, osmisměrky, správné stolování.

 

 

Příklady akcí: Maškarní rej na ledě

Karetní turnaje

 

 

Putování za zimou – ÚNOR

 

 

 

Odpočinková činnost

Poslech a sledování pohádek, individuální rozhovory s dětmi na téma úcta ke kamarádovi a k dospělým.

 

Rekreační činnost

Pohybové hry s hudbou, vycházky do přírody.

 

Zájmová činnost

- pracovní (lepení, stříhání, práce s barevným papírem, výroba domácích zvířátek, úklid oddělení a kompletace her a stavebnic)

- estetická (modelování ze samotvrdnoucí hmoty)

- sportovní závodní hry v přírodě, překonávání přírodních překážek, první pomoc v terénu,

pohybové hry v přírodě s pravidly)

 

Příprava na vyučování

Péče o vlastní osobu, osobní hygiena, úprava oděvu, pečlivost, dochvilnost.

 

Příklady akcí: Turnaj – stolní hry

Cesta ke krmelcům – zimní vycházka

 

 

Putování za jarem – BŘEZEN

 

 

 

Odpočinková činnost

Hádanky a hlavolamy, stolní a společenské hry, kresba na volné téma. Individuální povídání s dětmi na téma první jarní den.

 

Rekreační činnost

Vycházky do jarní přírody, hry se švihadly a lany (přeskoky různými způsoby).

 

Zájmová činnost

- pracovní (výroba přáníček k MDŽ )

- přírodovědná (pozorování změn v přírodě, procházka do lesa, návštěva školní zahrady –

pozorování)

- estetická (příprava výrobků na velikonoční výstavu, koláže s jarní tématikou, kresba

rozkvétajících stromů, beseda o knihách)

- sportovní hry v přírodě

 

Příprava na vyučování

Soutěže všeobecných znalostí, didaktické hry, logické hry.

 

 

Příklady akcí: Výroba dárků k MDŽ

Knižní burza

 

 

 

 

Putování za jarem – DUBEN

 

 

 

Odpočinková činnost

Vybarvování tématických omalovánek, akce ke Dni Země – celoroční patronát nad pozemkem okolo ŠD a parkem na návsi v naší obci.

 

Rekreační činnost

Vycházka do jarní přírody (porovnávání rozdílů), vycházka do obce (chůze v útvaru, nové dopravní značky v obci).

 

Zájmová činnost

- pracovní (práce na školním pozemku – hrabání, rytí, setí, sázení)

- přírodovědná (pozorování prvních jarních květin – název, barva, pozorování stromů a keřů –

pupeny, květy)

- estetická (Velikonoční výstava, pálení čarodějnic)

- sportovní (vycházka do přírody)

 

Příprava na vyučování

Soutěže a hádanky, hlavolamy, klasická četba, poznávání pohádek z úryvku.

 

Příklady akcí: Velikonoční dílna

Akce ke Dni Země

 

 

 

Putování za jarem – KVĚTEN

 

 

 

Odpočinková činnost

Individuální rozhovory s dětmi na téma povolání rodičů, poslech pohádek a příběhů z knih, které si děti přinesou, stolní a společenské hry.

 

Rekreační činnost

Vycházka do přírody určování světových stran, práce s busolou. Pohybové hry v přírodě.

 

Zájmová činnost

- pracovní (výroba prstových loutek, zakládání herbáře)

- přírodovědná - jaké nám hrozí nebezpečí v přírodě, naše chování v přírodě, ochrana přírody, první pomoc v přírodě)

- estetická (kresba požárníků, návštěva požární zbrojnice, odpoledne s dobrovolnými požárníky)

- sportovní (soutěže zručnosti na kole, sportovní hry na hřišti – vybíjená, kopaná, překážkové

dráhy)

 

Příprava na vyučování

Doplňovačky, hádanky, četba z dětských časopisů.

 

Příklady akcí: Sportem ke zdraví – sportovní odpoledne

Recitační soutěž

 

 

Putování za létem – ČERVEN

 

 

 

Odpočinková činnost

Vyprávění, četba, společenské hry, poslech písní.

 

Rekreační činnost

Volné hry v přírodě, vycházky na hřiště, využití dětského hřiště, oslava Dne dětí. Rozloučení se školním rokem.

 

Zájmová činnost

- pracovní (kompletace her a stavebnic, vystřihovánky, drobné opravy hraček)

- přírodovědná (vyprávění o zvířátkách, dokončení herbáře)

- estetická (dramatizace pohádek, kresba na volné téma)

- sportovní (závody ve skoku do dálky, atletické soutěže)

 

Příprava na vyučování

Drobné opravy knih (lepení, gumování), hádanky, křížovky, doplňovačky.

 

 

Příklady akcí: Den dětí v ŠD

Rozloučení se školním rokem